Unser Offizierskorps

Hauptmann - Dirk Bruns

Adjutant - Tobias Niehuis

Zugführer alt - Hubert Meiering

Zugführer jung - Andreas Bollwerk

Fahnenträger - Daniel Ahold

Fahnenträger - Markus Bruns

Fahnenträger - Kai Bruns

Fahnenträger - Simon Demming

Fahnenträger - Dirk Slütter